Obchodni a prepravni podminky

Obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení

  V t?chto obchodních podmínkách jsou vymezeny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v internetových obchodech spole?nosti ServisCentrum, které jsou pro ob? strany závazné.

 2. Objednávka zbo?í a uzav?ení kupní smlouvy

   

  • Podmínkou pro napln?ní platnosti elektronické objednávky je vypln?ní veškerých p?edepsaných údaj? a nále?itostí uvedených v objednávkovém formulá?i. Objednávka je zárove? návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká formálním potvrzením objednávky prodávajícím. Podáním objednávky kupující stvrzuje, ?e se seznámil s t?mito obchodními podmínkami i reklama?ním ?ádem a ?e s nimi souhlasí.

  • Prodávající je v?dy oprávn?n v závislosti na charakteru objednávky - mno?ství zbo?í, výše ceny, náklady na p?epravu, vzdálenosti a podobn?, ?ádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným zp?sobem jako nap?íklad písemn? nebo telefonicky. Objednávka se pova?uje za neplatnou v p?ípad?, ?e kupující tuto autorizaci po?adovaným zp?sobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v p?ípad? náhlé zm?ny ceny.

  • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovan? nesplní sv?j závazek odebrat zbo?í a zaplatit cenu.

  • Vypln?ním objednávky v internetových obchodech spole?nosti ServisCentrum  kupující dává souhlas ke shroma?dování a archivování osobních údaj? a jeho nákupech

  • Od potvrzení objednávky prodávajícím za?íná b??et dodací lh?ta.

  • Místem dodání zbo?í je dodací adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formulá?i.

  • Vlastnické právo ke zbo?í p?echází na kupujícího, pod podmínkou úplného zaplacení kupní ceny, jeho p?evzetím.

   

 3. Cena, platba, doprava a  p?evzetí zbo?í

  Ceny uvedené na webových stránkách spole?nosti ServisCentrum  jsou platné v okam?iku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo zm?ny cen p?i výrazných zm?nách dodavatelských podmínek u výrobc? a ostatních dodavatel? zbo?í.Kupní cena bude pova?ována za uhrazenou teprve po p?ipsání celé kupní ceny za samostatnou ?ást dodávky na ú?et prodávajícího nebo uhrazením celé ?ástky v hotovosti ?idi?i dopravce. Faktura vystavená na základ? kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slou?í zárove? i jako da?ový doklad a dodací list. Kupující m??e zbo?í p?evzít zásadn? a? po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

  V p?ípad?, kdy kupující provede úhradu p?edem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zbo?í, prodávající neprodlen? vrátí pln?ní, zálohu zákazníkovi dohodnutým zp?sobem. Lh?ta je závislá na zp?sobu vrácení (p?evodem, poštovním p?evodem).

  Mo?nosti úhrady zbo?í

  • na dobírku - platba p?i p?evzetí zbo?í v?etn? dopravného a inkasného za dobírku
  • platba p?edem p?evodem
  • platba osobn? p?i p?evzeti zbo?i

  Zákazník je povinen zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud p?evezme zjevn? poškozenou zásilku, musí uplat?ovat p?ípadnou reklamaci na P?EPRAVCI (ne na nás).

  Doprava zdarma
  U objednávky v celkové hodnot? vyšší ne? 3 000K? bez DPH je doprava zdarma po celé ?R. Výjimku tvo?í jednotlivé produkty, které jsou dra?ší ne? 3 000K? bez DPH, ale nemají v kart? produktu ikonku doprava zdarma. U objednávky v celkové hodnot? ni?ší ne? 3 000K? bez DPH, bude k objednávce u?továno dopravné ve výši 150K? bez DPH. P?i dodání na SK je k objednávce ú?tován poplatek 500K? bez DPH.

 4. Záruka

  Záruku na prodávané zbo?í prodávající poskytuje dle obecn? závazných právních p?edpis? po dobu uvedenou v záru?ním list?. Není-li v on - line katalogu na webových stránkách spole?nosti ServisCentrum  uvedeno u daného produktu jinak, je záru?ní doba na produkty všech zna?ek 48 m?síc?.

  Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobk? nebo jiné vady, které nebyly zp?sobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, pou?itím výrobku v rozporu s jeho ú?elem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opot?ebením, ?ivelnými pohromami. P?i zjišt?ní závad na zbo?í, prosíme aby jste neprovád?li ?ádné neodborné zásahy - z d?vodu platnosti reklamace.

 5. Vrácení zbo?í

  V souladu se zákonem ?. 367/2000 dále má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od p?evzetí zbo?í. Toto právo je podmín?no nákupem jako fyzická osoba (nikoliv I?O). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lh?t?, prosíme Vás o dodr?ení ní?e uvedených podmínek.

  odešlete email (na info@serviscentrum.cz) s textem: „Chci jednostrann? odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR ?. (?íslo objednávky) a po?aduji vrácení uhrazené ?ástky za zbo?í na adresu (pokud po?adujete vrácení pen?z na ú?et, uve?te prosím ?íslo ú?tu)." Datum a podpis

  zbo?í, které budete odesílat musí být v p?vodním obalu, nesmí být pou?ité, musí být nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi. Zaslání zp?t na dobírku není mo?né a všechny takovéto zásilky jsou vráceny zp?t odesílateli.

  tato garance se nevztahuje na zbo?í vyráb?né na zakázku.

  p?i spln?ní všech výše uvedených podmínek pro vrácení zbo?í Vám peníze za zbo?í, vyjma dopravného a manipula?ních poplatk?, zašleme slo?enkou nebo p?evodem na Váš ú?et, a to nejpozd?ji do 14 pracovních dn? po fyzickém obdr?ení zbo?í.

  v p?ípad? nespln?ní n?které z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od spot?ebitelské smlouvy a zbo?í bude vráceno na náklady odesílajícího zp?t.

  Kupující má právo odstoupit od objednávky bez udání d?vodu kdykoliv p?ed jejím závazným potvrzením. Kupující má právo stornovat závaznou objednávku p?ed expedicí zbo?í v p?ípad?, ?e prodávající nesplní podmínky dodání. V p?ípad? stornování závazné objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na nutné náklady, které bylo nutné na p?ání zákazníka obstarat nebo v p?ípad?, ?e v souvislosti se zajišt?ním zbo?í došlo ji? k vynalo?ení prokazatelných náklad?, jako zbyte?ná doprava atd.  Kupující - koncový zákazník - nem??e, podle odstavce 7 zákona ?. 367/2000 Sb., odstoupit od kupní smlouvy:

  na poskytování slu?eb, jestli?e s jejich pln?ním bylo s jeho souhlasem zapo?ato p?ed uplynutím lh?ty 14 dn? od p?evzetí pln?ní

  na dodávku zbo?í nebo slu?eb, jejich? cena závisí na výchylkách finan?ního trhu nezávisle na v?li dodavatele

  na dodávku zbo?í upraveného podle p?ání spot?ebitele (zakázková výroba!) nebo pro jeho osobu, jako? i zbo?í, které podléhá rychlé zkáze, opot?ebení nebo zastarání

 6. Záv?re?ná ustanovení

  Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a zn?ní, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

  Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, ?e akceptuje výši ceny za objednané zbo?í v?etn? p?ípadných expedi?ních a dopravních náklad? a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve zn?ní platném v moment? u?in?ní a odeslání objednávky.

  Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zbo?í vázán. Ú?astníci se výslovn? ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, ?e není-li podmínkami výslovn? stanoveno jinak, ?ídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.

  potvrzením objednávky souhlasíte se zasíláním obchodních sd?lení dle zákona ?. 480/2004 Sb. Pokud se zasíláním t?chto e-mail? nesouhlasíte, pošlete e-mail s Vaším nesouhlasem na e-mail info@serviscentrum.cz


  Ochrana osobních dat

  Provozovatel internetového obchodu neposkytne Vaše osobní údaje v jakékoli podob? t?etí stran?. Vaše data budou dle zákona zabezpe?ena a pou?ita jen p?i komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

  Vaše osobní údaje jsou vyu?ity výhradn? za ú?elem realizace objednávek a slou?í také pro provedení nezbytných ú?etních operací, vyhotovení da?ového dokladu nebo identifikaci Vaší platby, u?in?nou bankovním p?evodem.

  Reklama?ní ?ád

  1. Povinnosti kupujícího

   Kupující je povinen dodané zbo?í bezodkladu prohlédnout a p?ípadné zjišt?né závady nahlásit v co nejkratším termínu prodávajícímu. Nekompletnosti zbo?í nahlásit do 3 pracovních dn? ode dne doru?ení.

  2. Povinnosti prodávajícího

   O reklamaci prodávající rozhodne nejpozd?ji do 3 pracovních dn? od doru?ení reklamovaného zbo?í.

   Kupující bude vyrozum?n formou elektronické pošty, pokud se ob? strany nedohodly jinak.

   Reklamace bude vy?ízena v co nejd?íve mo?ném termínu ke spokojenosti zákazníka, nejpozd?ji však do 30 dn? od uplatn?ní reklamace, pokud se ob? strany nedohodnou jinak.

   Nebude-li schopen prodávající dodr?et zákonnou lh?tu bude v?as informovat kupujícího k individuálnímu ?ešení reklamace.

   O uplatn?ní reklamace je prodávají povinen vydat potvrzení (reklama?ní list).

  3. Zp?sob vy?ízení reklamace

   Vady zbo?í a slu?eb se d?lí na odstranitelné a neodstranitelné. Podle toho, o jakou vadu se jedná, se liší i nároky kupujícího. Jedná-li se o vadu odstranitelnou, má kupující právo po?adovat její v?asné, ?ádné a bezplatné odstran?ní. Pouze v p?ípad?, ?e nebyla v?c pou?ita, m??e kupující po?adovat její vým?nu, nebo týká-li se vada jen sou?ásti v?ci, vým?nu sou?ásti. P?i vad? neodstanitelné, která brání ?ádnému u?ívání v?ci, jako v?ci bez vady, má kupující právo bu? na vým?nu v?ci.


   Reklamaci je mo?no podat t?mito zp?soby:

   odešlete email (na info@serviscentrum.cz) s textem: „Chci reklamovat zbo?í ze dne DD.MM.RRRR ?. (?íslo objednávky) a po?aduji opravu nebo vým?nu zbo?í(prosím uve?te název zbo?í a popis závady)." Datum a podpis

   Kupující je povinen:

   Dodat reklamované zbo?í na tu servisní adresu uvedenou v kontaktech e-shopu

   Prokázat, ?e zbo?í zakoupil v internetovém obchodu spole?nosti ServisCentrum  nejlépe p?ilo?eným dokladem o vlastnictví zbo?í (k rychlejšímu pr?b?hu reklamace nám také pom??e ?íslo nebo datum internetové objednávky)

   Uvést vypln?ný reklama?ní formulá? s výsti?ným popisem závad zbo?í, p?ípadn? také návrhem na ?ešení reklamacepo podání reklamace rozhodne prodávající o dalším postupu a do 3 pracovních dn? seznámí s rozhodnutím kupujícího, p?ípadn? navrhne další postup reklamace.
   • v p?ípad? p?ijetí reklamace bude kupující vyzván, aby zbo?í (?ádn? zabalené) spole?n? s kopií da?ového dokladu a adresou  zaslal na adresu prodejce (p?i zasílání zvolte normální p?epravu, nikoliv dobírku, ta nebude p?ijata). Prodávající p?i p?evzetí zbo?í vydá doklad potvrzující p?evzetí zbo?í k reklamaci /nebo doklad obratem zašle na uvedenou adresu/. Opravené zbo?í pak bude kupujícímu zasláno na jím uvedenou adresu (maximáln? do 30-ti dní nebo dle domluvy s kupujícím) nebo v p?ípad? neodstranitelné vady  zasláno zbo?í nové (maximáln? do 30-ti dní), p?ípadn? dle dohody  budou vráceny peníze v hodnot? ceny reklamovaného zbo?í na bankovní ú?et.

   •  prodávající neru?í za škody, zp?sobené na zásilce p?epravcem, poštou. Pokud Vám je zásilka doru?ena poškozená (potrhaný, zjevn? deformovaný, otev?ený transportní obal apod.), je zákazník oprávn?n zásilku nep?evzít, v opa?ném p?ípad? se prodávající z?íká všech závazk?, které pro n?j z tohoto reklama?ního ?ádu plynou, a zákazníkovým partnerem pro reklamaci se stává dopravce.

  4. Záru?ní podmínky

   Záru?ní doba je 24 m?síc? u všech výrobk?, pokud není uvedeno jinak.

   Záruka se prodlu?uje o dobu, po kterou byl výrobek v záru?ní oprav? (ode dne uplatn?ní reklamace do doby, kdy byl kupující povinen v?c p?evzít).

   V p?ípad? vým?ny výrobku se záruka neprodlu?uje a zákazníkovi bude vystaven nový záru?ní list. P?ípadná další reklamace se bude uplat?ovat na základ? tohoto nového záru?ního listu.

   Nárok na uplatn?ní záruky zaniká:

   Poškozením zbo?í p?i manipulaci.

   Neodbornou instalací, zacházením ?i obsluhou, pou?itím, které jsou v rozporu s návodem k obsluze.

   Pou?íváním v podmínkách, které neodpovídají svými parametry uvedenými v dokumentaci.

   Zbo?í bylo poškozeno ?ivly.

   Zbo?í bylo poškozeno nadm?rným zat??ováním nebo pou?íváním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

   Pokud zbo?í neodpovídá zásadám obecné hygieny

  5. Všeobecné podmínky

   Tento reklama?ní ?ád byl zpracován v souladu s Ob?anským zákoníkem a vztahuje se na zbo?í, u kterého byla reklamace uplatn?na v záru?ní dob?. Ke ka?dému zbo?í je p?ikládán doklad o koupi, který slou?í i jako záru?ní list. Pokud zákazník zbo?í neodebírá osobn?, rozumí se p?evzetím zbo?í okam?ik, kdy zbo?í p?ebírá od dopravce. Doklad o koupi však odesíláme spolu se zbo?ím. Pro dolo?ení datumu p?evzetí zbo?í si tedy prosíme ulo?te doklad o doru?ení zásilky. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dokladu o koupi a skute?n? dodaným zbo?ím (nap?íklad v druhu nebo mno?ství) a nebo pokud s dodávkou neobdr?í správn? vypln?ný doklad, je povinen ihned, nejpozd?ji však do t?í dn?, podat písemnou ?i emailovou zprávu na adresu prodejny prodejci, který doklad vyhotovil. Pokud tak neu?iní, na pozd?jší p?ípadnou reklamaci nebude brán z?etel.